Η Pelopac συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Olivemap»

Η Pelopac, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Olivemap» με κωδικό: Τ1ΕΔΚ-04110 στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Στόχος του έργου είναι η ποιοτική βελτιστοποίηση των επιτραπέζιων ελιών που συσκευάζονται σε ευέλικτες συσκευασίες πολλαπλών στρώσεων με τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Το έργο θα υλοποιηθεί άμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Pelopac.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά εθνικά ταμεία μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font