Χειριστής Μηχανημάτων Παραγωγής

Αναζητούμε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σκοπός Εργασίας:

Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της μηχανής παραγωγής.

Συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων με ιδέες και προτάσεις.

Εξετάζει για τυχόν δυσλειτουργίες και δίνει αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας σχετικά με την απόδοση της μηχανής.

Αναζητά συνεχώς τρόπους βελτιστοποίησης της απόδοσης της μηχανής.

Κύρια Καθήκοντα & Αρμοδιότητες:

 • Θέτει σε λειτουργία τη μηχανή και διαμορφώνει τις πρώτες ύλες στη γραμμή παραγωγής ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή του καθορισμένου αριθμού τελικών προϊόντων σύμφωνα με το ημερήσιο σχέδιο παραγωγής.
 • Εκτελεί το ημερήσιο πλάνο καθαρισμού και συντήρησης των μηχανημάτων ευθύνης του και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση βλάβης της μηχανής, ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή και έγκαιρη λειτουργία τους.
 • Βοηθά το Τεχνικό τμήμα για εργασίες συντήρησης και επισκευές βλαβών μεγαλύτερης κλίμακας που αφορούν τη μηχανή αλλά και την παραγωγή, ακολουθώντας τις οδηγίες του Προϊστάμενου Παραγωγής ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη λειτουργία τους.
 • Διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα υλικά συσκευασίας/παραγωγής, με τη μέθοδο FΙFO, σύμφωνα με το ημερήσιο πλάνο παραγωγής ώστε να είναι εύκολα ανακτήσιμα.
 • Τηρεί τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που προκύπτουν από τη νομοθεσία και την πολιτική της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους από άλλα τμήματα για τη διατήρηση και την προώθηση ενός φιλικού και συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Διατηρεί τον χώρο ευθύνης καθαρό σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Εκπαίδευση & εμπειρία:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, τεχνολογικής σχολής ή αντίστοιχης σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή εμπειρική γνώση
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος ΙΧ ή άλλου μεταφορικού μέσου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να:

 • Είναι ενθουσιώδης και με ζήλο για εργασία και εξέλιξη.
 • Λειτουργεί σε οργανωμένο περιβάλλον.
 • Έχει εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες.
 • Έχει καλή επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Έχει υπευθυνότητα στην εργασία.
 • Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
 • Μπορεί να εργαστεί με ακρίβεια κάτω από πίεση.
 • Μπορεί να ακολουθεί οδηγίες.
 • Μπορεί να πραγματοποιεί χειρωνακτικές εργασίες.
 • Να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ασφάλειας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα.

Φόρμα Υποβολής Βιογραφικού

 
ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font