Έμπειρος Τεχνικός Βάρδιας

Σκοπός Εργασίας:

Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των μηχανών παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων με ιδέες και προτάσεις. Εξετάζει για τυχόν δυσλειτουργίες και δίνει αναφορά στον προϊστάμενο του τμήματος σχετικά με την απόδοση των μηχανών.

Κύρια Καθήκοντα & Αρμοδιότητες:

 • Set Up μηχανής σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής και σε συνεννόηση με τον εργοδηγό βάρδιας.
 • Εργασίες συντήρησης και επισκευές βλαβών με την καθοδήγηση του προϊσταμένου του τμήματος.
 • Ημερήσια καταγραφή βλαβών στην ώρα τους και καταχώρηση αυτών στο σύστημα του Τεχνικού τμήματος.
 • Διατηρεί το χώρο εργασίας σε ευταξία.
 • Τηρεί τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που προκύπτουν από τη νομοθεσία και την πολιτική της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους από άλλα τμήματα για τη διατήρηση και την προώθηση ενός φιλικού και συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του καλλιεργώντας την εταιρική Κουλτούρα Διαρκούς Βελτίωσης.

Εκπαίδευση & εμπειρία:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, τεχνολογικής σχολής ή αντίστοιχης σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή εμπειρική γνώση (θα εκτιμηθεί)
 • 6ετη Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί)
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος ΙΧ ή άλλου μεταφορικού μέσου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να:

 • Είναι ενθουσιώδης και με ζήλο για εργασία και εξέλιξη.
 • Λειτουργεί σε οργανωμένο περιβάλλον.
 • Έχει εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες.
 • Έχει καλή επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Έχει υπευθυνότητα στην εργασία.
 • Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
 • Μπορεί να εργαστεί με ακρίβεια κάτω από πίεση.
 • Μπορεί να ακολουθεί οδηγίες.
 • Μπορεί να πραγματοποιεί χειρωνακτικές εργασίες.
 • Να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ασφάλειας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα.

 

Φόρμα Υποβολής Βιογραφικού

 
ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font